SevenSoft

Image Image Image Image

Strony internetowe CMS

gear_64Ciekawa graficznie i profesjonalnie napisana strona internetowa jest w obecnym ?wiecie nie tylko wizytwk? ale przede wszystkim narz?dziem do pomna?ania zyskw.

Sklepy internetowe

buy_64Rozwj handlu w Internecie powoduje, ?e coraz wi?cej firm oferuje swoje produkty w sieci, cz?sto pomijaj?c tradycyjne formy.

Wizytwki

print_64Wizytwki s? szczegln? form? kreowania wizerunku, form? "pierwszego kontaktu" robi?c? pierwsze wra?enie.

Segepol

segepol Firma Segepol za?o?ona w 1985 roku. Pocz?tkowo zajmowali si? produkcj? zespo?w gazowych do Gazowych Grzejnikw Wody Przep?ywowej (GGWP) dla zak?adu PREDOM TERMET.

KravMaga Saggita

kravmaga-saggita KRAV MAGA jest izraelskim systemem militarnej walki wr?cz a tak?e samoobrony dla osb cywilnych, opracowanym i u?ywanym od 50 lat przez Si?y Zbrojne Izraela , policj?, stra? graniczn? i inne s?u?by - w tym rwnie? jednostki specjalne i antyterrorystyczne. Instytut KravMaga Tadeusz Dubicki dzia?a na Dolnym ?l?sku.

DOMEX-BUD Development S.A.

domex-bud DOMEX-BUD Development S.A. jest firm? dewelopersk? dzia?aj?c? na rynku budowlanym we Wroc?awiu i jego okolicach od 2004 roku. W styczniu 2007 roku nast?pi?o przekszta?cenie firmy w sp?k? akcyjn?. Dzia?alno?? DOMEX-BUD Development S.A. koncentruje si? na budowie i sprzeda?y domw jednorodzinnych oraz mieszka? w budynkach wielorodzinnych.